Pravidla MČR 2019

Obecné podmínky použití pravidel Hearthstone

Pravidla se během sezóny můžou měnit, tak je prosím sledujte pravidelněji.

PLAYzone.cz (dále jen „PZ") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z výše uvedených pravidel a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

Admin (vedoucí) každé soutěže (která tato pravidla převzala) má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně. Berte prosím v potaz, že některá pravidla nelze aplikovat na všechny typy turnajů.

1. Průběh zápasů
2. Formáty turnaje
3. Povinnosti hráčů a omezení
4. Admini a tresty
5. Obecná ustanovení

1. Průběh zápasů

1.1. Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během 15 minut. Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje se soupeřem na Battle netu, soupeř ohlásí adminům, že odeslal pozvánku a po 15 minutách získává freewin. Začátek každého kola ohlásí admin všem hráčům v turnaji na místě konání akce.

1.2. Během souboje hráči nesmí odejít z challenge. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

1.3. Po odpojení ze hry, je hráč povinen se připojit zpět do hry během 2 minut. V opačném případě se daný zápas opakuje se stejnými hrdiny bez změny skóre. Jedinou výjimkou je situace kdy jeden z hráčů měl v dalším kole lethal na stole, v ruce nebo je v pozici kdy nemůže daný zápas prohrát. Takovouto situaci musí vždy posoudit jeden z adminů.

1.4. Při remíze v zápasu následuje rematch se stejnými balíčky. V případě dosažení limitu kol (45 pro každého hráče) vyhrává hru hráč s vyšším součtem životů a armoru.

1.5. V průběhu každé hry je si vítězný hráčům doporučeno pořídit screenshot dokazující jeho vítězství v dané hře pro případ, že by došlo ke zpochybnění výsledku. Na screenu musí být vidět hrdina, výhra (nápis "Victory"), čas a jméno či přezdívka soupeře, se kterým utkání odehrál. Pokud se během hry vyskytne jakýkoli bug či nestandartní situace doporučujeme hráčům pořídit screenshot dané situace.

1.6. Každý hráč má právo vyžádat si od soupeře screenshot balíčků z challenge, který dokazuje, že nemá více než jeden deck na jednoho hrdinu, je zakázané jich mít více. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře. Taktéž může hráč konfrontovat svého soupeře, pokud domnívá, že má v decku jiné karty, než jaké ohlásil organizátorům turnaje.

1.7 Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinnen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije nebude na jeho protesty brán zřetel.

1.8 Pokud hráč zahájí první zápas ze série ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře (bod 1.1) a špatné decky v lobby (bod 1.6). Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

 

2. Formáty turnaje

2.1. Formát Last Hero Standing BO5 s jedním banem.

2.1.1. Při formátu BO5 LHS je nutno vyhrát 3 zápasy, respektive porazit všechny decky, které má soupeř.

2.1.2. Před začátkem série oba hráči zvolní jeden svého protihráče, který zabanují a tím zakážou jeho použití v dané sérii. 

2.1.3. Hráči začínají s libovolnými balíčky. Po odehrání zápasu si výherce svůj původní balíček ponechává a soupeř volí balíček nový. Po celou dobu série je zakázáno použít balíček zabanovaný před začátkem série.

2.1.3. Během série hraje hráč s odlišnými hrdiny. Hrdinové se nesmí u jednoho hráče v rámci série opakovat. 

2.1.4. Sérii vyhrává hráč, který první porazil všechny balíčky svého soupeře.

3. Povinnosti hráčů a omezení

3.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID (Battle tag).

3.2. Každý hráč je povinen mít při  zápase shodné Game ID (Battle tag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

3.3. Hráč má povinnost výsledky svých zápasů oznámit adminům turnaje neprodleně po skončení zápasu.

3.4. Úmyslné nahlášení špatného výsledku může vyústit ve vyloučení z celého MČR turnaje.

3.5. Hráči jsou povinni být na místě konání turnaje přitomni od 8:30, kdo se neostaví do tohoto času nebude vpuštěn do turnaje. Hráči mají povinnost odehrát všechny zápasy naplánované na daný den, změna termínu je možná pouze po dohodě se soupeřem a adminy turnaje.

3.6. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje. (Dle rozhodnutí admina).

3.7 Během turnaje není povoleno, aby hráče pomocí spectator modu kdokoli sledoval. Jedinou výjimkou jsou komentátoři turnaje, jejichž Battletagy jsou vždy uvedeny na stránce turnaje. Při porušení tohoto pravidla bude hráč napomenut, při opakovaném porušení může být hráč vyloučen z turnaje.

3.9 Je zakázáno na hráče během zápasu mluvit, gestikulovat či jakkoli jinak s ním komunikovat. Porušení tohoto pravidla může vést ke kontumační prohře série, při opakování i k vyloučení z turnaje. Toto platí jak pro mluvícího, tak pro osloveného hráče.

3.10 Hráč je povinen všechny své zápasy (na stage i v hráčské aréně) odehrát v týmovém stejnokroji (dresu). Na hráče nehrající v žádném týmu se tato povinnost nevztahuje.

3.11 Je zakázáno jakýmkoli způsobem streamovat průběh turnaje mimo oficiální stream. Je zakázáno při hře sledovat oficiální stream.

3.12 Hráč má povinnost všechny zápasy odehrát v místě konání turnaje jasně daného pořadatelem.

3.13 Hráč má povinnost odeslat do středy 6.11. 23:59 na mail skerik@playzone.cz odeslat čtyři decklisty, které budou používat po celou dobu turnaje ve formě ingame kódů. Pokud hráč neodešle decklisty včas nebude mít nárok na účast v turnaji. Všechny decklisty budou veřejně přístupné na webu turnaje.

3.14 Hráči bude poskytnuto herní místo s PC, monitorem a židlí po celou dobu turnaje, periferie (myš, klávesnice, sluchátka) má hráč povinnost přinést vlastní. Organizátor nezabezpečuje žádné herní účty.

3.15 Hráčům je povoleno používat při hraní používat tužku a papír, stejně tak si mohou donést své vytisknuté decklisty, ne však decklisty svých soupeřů. Jakýkoli decktracker software je zakázaný a jeho použití bude trestáno vyloučením z turnaje.

3.16 Hráčům není povoleno při stavbě balíků kartu "Whizbang the Wonderful" a "Zayle, Shadow Cloak". Použití této karty bude trestáno kontumační prohrou celé série.

4. Admini a tresty

4.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID (Battle tagu) v profilu admina.

4.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

4.3. Admin může hráci udělit výjimečný trest, případně hráče vyloučit z turnaje (to pouze po dohodě s hlavním adminem). Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

4.4. Kontumace zápasu

4.4.1. Nedostavení se k odehrání série v 15 minutách po vyzvání soupeřem.

4.4.2. Opuštění challenge před dohráním série.

4.4.3. Nepovolené měnění balíčku v rozporu s formátem turnaje.

4.4.4. Nesportovní, hrubé chování či hrubé porušení pravidel PLAYzone (dle rozhodnutí admina turnaje).

4.5.   Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Hearthstone.

5. Obecná ustanovení

5.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban v maximální výši až 3 měsíce

5.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban v maximální výši až 10 let (permanentní)

5.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Kromě toho hráč riskuje vyloučení z turnaje.

5.4. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

5.5. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na PZ použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.

5.6. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.