Pavel „PASHANOJ“ Legostaev

Zápasovník / ex-Ethereal / Pavel PASHANOJ Legostaev