Přejít k hlavnímu obsahu

The Guard vs OpTic Gaming | Champions Tour 2022: Stage 1 Masters - Reykjavík

Statistiky

The Guard - logo The Guard K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Jonah JonahP Pulice n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Michael neT Bernet n/a n/a n/a n/a n/a
Jižní Korea - vlajka Ha Sayaplayer Jung-woo n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Trent trent Cairns n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jacob valyn Batio n/a n/a n/a n/a n/a
OpTic Gaming - logo OpTic Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Spojené státy americké (USA) - vlajka Austin crashies Roberts n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Pujan FNS Mehta n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jimmy Marved Nguyen n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Victor Victor Wong n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jaccob yay Whitaker n/a n/a n/a n/a n/a
The Guard - logo The Guard K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Jonah JonahP Pulice n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Michael neT Bernet n/a n/a n/a n/a n/a
Jižní Korea - vlajka Ha Sayaplayer Jung-woo n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Trent trent Cairns n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jacob valyn Batio n/a n/a n/a n/a n/a
OpTic Gaming - logo OpTic Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Spojené státy americké (USA) - vlajka Austin crashies Roberts n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Pujan FNS Mehta n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jimmy Marved Nguyen n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Victor Victor Wong n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jaccob yay Whitaker n/a n/a n/a n/a n/a
The Guard - logo The Guard K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Jonah JonahP Pulice n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Michael neT Bernet n/a n/a n/a n/a n/a
Jižní Korea - vlajka Ha Sayaplayer Jung-woo n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Trent trent Cairns n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jacob valyn Batio n/a n/a n/a n/a n/a
OpTic Gaming - logo OpTic Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Spojené státy americké (USA) - vlajka Austin crashies Roberts n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Pujan FNS Mehta n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jimmy Marved Nguyen n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Victor Victor Wong n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jaccob yay Whitaker n/a n/a n/a n/a n/a
The Guard - logo The Guard K-D +/- K/D K/r D/r
Kanada - vlajka Jonah JonahP Pulice n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Michael neT Bernet n/a n/a n/a n/a n/a
Jižní Korea - vlajka Ha Sayaplayer Jung-woo n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Trent trent Cairns n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jacob valyn Batio n/a n/a n/a n/a n/a
OpTic Gaming - logo OpTic Gaming K-D +/- K/D K/r D/r
Spojené státy americké (USA) - vlajka Austin crashies Roberts n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Pujan FNS Mehta n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jimmy Marved Nguyen n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Victor Victor Wong n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Jaccob yay Whitaker n/a n/a n/a n/a n/a