Přejít k hlavnímu obsahu

TSM vs Evil Geniuses | LCS 2022 Championship

LCS 2022 Championship - banner
2. 9. 2022 22:00 | Odehráno

Statistiky

TSM - logo TSM Killy Smrti Asistence KDA CS
Kanada - vlajka Cheng Alex Luo n/a n/a n/a n/a n/a
Čína - vlajka Mingyi Spica Lu n/a n/a n/a n/a n/a
Tchaj-wan - vlajka Huang Maple Yi-tang n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Tony Instinct Ng n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jonathan Chime Pomponio n/a n/a n/a n/a n/a
Evil Geniuses - logo Evil Geniuses Killy Smrti Asistence KDA CS
Jižní Korea - vlajka Jung Impact Eon-yeong n/a n/a n/a n/a n/a
Polsko - vlajka Kacper Inspired Słoma n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Joseph Jojopyun Pyun n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Kyle Danny Sakamaki n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Philippe Vulcan Laflamme n/a n/a n/a n/a n/a
TSM - logo TSM Killy Smrti Asistence KDA CS
Kanada - vlajka Cheng Alex Luo n/a n/a n/a n/a n/a
Čína - vlajka Mingyi Spica Lu n/a n/a n/a n/a n/a
Tchaj-wan - vlajka Huang Maple Yi-tang n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Tony Instinct Ng n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jonathan Chime Pomponio n/a n/a n/a n/a n/a
Evil Geniuses - logo Evil Geniuses Killy Smrti Asistence KDA CS
Jižní Korea - vlajka Jung Impact Eon-yeong n/a n/a n/a n/a n/a
Polsko - vlajka Kacper Inspired Słoma n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Joseph Jojopyun Pyun n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Kyle Danny Sakamaki n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Philippe Vulcan Laflamme n/a n/a n/a n/a n/a
TSM - logo TSM Killy Smrti Asistence KDA CS
Kanada - vlajka Cheng Alex Luo n/a n/a n/a n/a n/a
Čína - vlajka Mingyi Spica Lu n/a n/a n/a n/a n/a
Tchaj-wan - vlajka Huang Maple Yi-tang n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Tony Instinct Ng n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jonathan Chime Pomponio n/a n/a n/a n/a n/a
Evil Geniuses - logo Evil Geniuses Killy Smrti Asistence KDA CS
Jižní Korea - vlajka Jung Impact Eon-yeong n/a n/a n/a n/a n/a
Polsko - vlajka Kacper Inspired Słoma n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Joseph Jojopyun Pyun n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Kyle Danny Sakamaki n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Philippe Vulcan Laflamme n/a n/a n/a n/a n/a
TSM - logo TSM Killy Smrti Asistence KDA CS
Kanada - vlajka Cheng Alex Luo n/a n/a n/a n/a n/a
Čína - vlajka Mingyi Spica Lu n/a n/a n/a n/a n/a
Tchaj-wan - vlajka Huang Maple Yi-tang n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Tony Instinct Ng n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jonathan Chime Pomponio n/a n/a n/a n/a n/a
Evil Geniuses - logo Evil Geniuses Killy Smrti Asistence KDA CS
Jižní Korea - vlajka Jung Impact Eon-yeong n/a n/a n/a n/a n/a
Polsko - vlajka Kacper Inspired Słoma n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Joseph Jojopyun Pyun n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Kyle Danny Sakamaki n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Philippe Vulcan Laflamme n/a n/a n/a n/a n/a
TSM - logo TSM Killy Smrti Asistence KDA CS
Kanada - vlajka Cheng Alex Luo n/a n/a n/a n/a n/a
Čína - vlajka Mingyi Spica Lu n/a n/a n/a n/a n/a
Tchaj-wan - vlajka Huang Maple Yi-tang n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Tony Instinct Ng n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jonathan Chime Pomponio n/a n/a n/a n/a n/a
Evil Geniuses - logo Evil Geniuses Killy Smrti Asistence KDA CS
Jižní Korea - vlajka Jung Impact Eon-yeong n/a n/a n/a n/a n/a
Polsko - vlajka Kacper Inspired Słoma n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Joseph Jojopyun Pyun n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Kyle Danny Sakamaki n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Philippe Vulcan Laflamme n/a n/a n/a n/a n/a
TSM - logo TSM Killy Smrti Asistence KDA CS
Kanada - vlajka Cheng Alex Luo n/a n/a n/a n/a n/a
Čína - vlajka Mingyi Spica Lu n/a n/a n/a n/a n/a
Tchaj-wan - vlajka Huang Maple Yi-tang n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Tony Instinct Ng n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Jonathan Chime Pomponio n/a n/a n/a n/a n/a
Evil Geniuses - logo Evil Geniuses Killy Smrti Asistence KDA CS
Jižní Korea - vlajka Jung Impact Eon-yeong n/a n/a n/a n/a n/a
Polsko - vlajka Kacper Inspired Słoma n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Joseph Jojopyun Pyun n/a n/a n/a n/a n/a
Spojené státy americké (USA) - vlajka Kyle Danny Sakamaki n/a n/a n/a n/a n/a
Kanada - vlajka Philippe Vulcan Laflamme n/a n/a n/a n/a n/a